תקציר

קובץ ז פסקה קנז

בבא מציעא – פדץ – סוגיית ריש לקיש ור' יוחנן

תצוגה
תצוגה
תצוגה